Hodnocení Českou školní inspekcí

Inspekce u nás byla naposledy 2.-15. května 2018. Samozřejmě, každý se trošku bojí, na druhou stranu jsme se i docela těšili. A jak to dopadlo? Inspekce chválila a to docela dost. :-)

I když se i u nás nějaké nedostatky objevily, ČŠI chválila. A chválila docela dost. :-) Potěší to o to víc, že odborné předměty přišel zhodnotit proděkan Fakulty Informačních technologií ČVUT Ing. Miroslav Balík, Ph.D. a anglický jazyk ředitelka pardubického Britského centra Mgr. Zorka Večeřová, Ph.D. A jelikož ne všechno důležité se vždy objeví v inspekční zprávě, poznamenával jsem si takové "perličky" z neformálních rozhovorů, které však mají možná větší vypovídající hodnotu než celá zpráva.

 • „Jsme rádi, že takovou školu v našem kraji máme.“
 • komentář k výsledkům denního studia: „Výborné. Výsledky odpovídají pozorovaným výkonům v hospitovaných hodinách.“
 • „Všichni učitelé jsou zde osobnosti. Chodí do hodin učit, ne to tam 'přežít'. Jsou motivovaní.“
 • „Kéž bychom i na jiných školách řešili problémy takovéhoto druhu.“
 • „Jen nám takhle dále rosťte a vzkvétejte.“ :-)

Závěry inspekční zprávy

Silné stránky:

 • odbornost vyučujících podporující výrazné zaměření výuky informačních technologií na praktické využití jako motivační prvek pro vzdělávání žáků,
 • metody a formy výuky anglického jazyka včetně účelného využití rodilého mluvčího,
 • podpora nadaných žáků projevující se v jejich úspěšnosti v odborných soutěžích,
 • efektivní a promyšlená spolupráce se sociálními partnery školy přispívající k rozvoji mezinárodních výukových konceptů,
 • příznivé školní klima respektující osobní předpoklady žáků a přispívající k jejich sociálnímu a osobnostnímu rozvoji,
 • komplexní a účinný systém v oblasti prevence rizikového chování,
 • účelné využívání výukového systému Moodle v průběhu vzdělávání.

Slabé stránky:

 • nižší míra účinnosti kontrolních mechanismů ve vztahu k obsahu školních vzdělávacích programů,
 • méně využívané kooperativní metody a chybějící diferenciace výuky všeobecně vzdělávacích předmětů,
 • častější opomíjení shrnutí probraného učiva v závěrech vyučovacích hodin a chybějící zhodnocení práce ze strany žáků,
 • spíše nahodilá péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bez výraznějšího metodického vedení pedagogů.

  Níže najdete důležité body z inspekční zprávy (samozřejmě ty nejsvětlejší okamžiky :-)). Její kompletní znění najdete na portále ČŠI: Inspekční zpráva DELTA.

  Hodnocení podmínek vzdělávání

  Ředitel školy pravidelně aktualizuje a vyhodnocuje koncepční záměry rozvoje i z pozice zřizovatele, což v tomto případě příznivě podporuje směřování školy k dosažitelným a reálným cílům. Jedním z hlavních úkolů vytyčených ve strategických plánech je zvyšování kvality vzdělávání propojením odborného zaměření výuky s praktickou zkušeností žáků i pedagogů (brigády, soutěže, stáže ve firmách, spolupráce se zahraničními partnery apod.), kterou účelně podporuje také zapojení školy v některých projektech mezinárodních výukových konceptů (např. CISCO Networking Academy, Oracle Academy, Microsoft Imagine Academy, Adobe Academy). Za nezbytný prostředek k očekávanému dosažení profilu absolventa v souladu se vzdělávacími programy škola považuje také zvýšení důrazu na výuku cizích jazyků i v odborných předmětech (metoda CLIL). Klíčové je také vyhodnocování výsledků vzdělávání, přičemž měřítkem úspěšnosti jsou opakovaně především výsledky žáků v odborných soutěžích a společné části maturitních zkoušek. Pozitivním zjištěním je zároveň také sdílení uvedených vizí a cílů všemi účastníky vzdělávání, což se zpravidla projevuje příjemným pracovním klimatem a otevřenou komunikací žáků i pedagogů.

  Hodnocení průběhu vzdělávání

  Všeobecně vzdělávací předměty

  Ve všech hospitovaných hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů (jazykových, společenskovědních, matematických a přírodovědných) převládala pozitivní pracovní atmosféra. Komunikace žáků a učitelů se vyznačovala vzájemným respektem, přístup pedagogů podporoval rozvoj sociálních a komunikativních kompetencí žáků. Zároveň však byla jejich společným znakem spíše převládající frontální forma výuky s dominantní rolí učitele při předávání zpravidla hotových poznatků. Motivace vstupní nebo průběžná byly funkční (např. rozhovorem, realizací demonstračních nebo žákovských pokusů nebo prezentací žákovských referátů). Přínosem bylo rovněž využívání mezipředmětových vztahů a využití poznatků a zkušeností žáků z reálného života. Cíle výuky zpravidla účelně podporovalo zařazení didaktické techniky včetně využití výukového systému Moodle. Efektivitu vzdělávacího procesu obohacovalo využívání doplňujících materiálů, využívány byly kromě standardních učebnicových ukázek také powerpointové prezentace, kopírované učební texty, audio a video nahrávky nebo praktické využití informací prostřednictvím internetu.

  Anglický jazyk

  Ve výuce anglického jazyka učitelé přirozenou formou rozvíjeli komunikační dovednosti žáků, kteří bez problémů komunikovali ve vyučovaném jazyce. Pozitivním zjištěním bylo vedení hodin převážně v anglickém jazyce, což umožňovalo většině žáků prezentovat velmi dobrou úroveň znalostí a dovedností. Výuka je v souladu s vizí školy provázaná i na počítačovou "gramotnost" učitelů, která se příznivě projevuje ve vedení výuky. K získání očekávaných kompetencí žákům velmi pomáhají hodiny konverzace s rodilým mluvčím, který úspěšně podporuje svými metodami i formami práce rozvoj jazyka jako komunikačního prostředku. Individuálním přístupem účelně podporoval i žáka, který donedávna žil v USA a český jazyk je pro něj cizí. Z rozhovorů s učiteli i z předložených materiálů vyplynulo využívání více zdrojů než pouze standardní učebnice, např. video, internet (webové stránky, youtube, novinové zpravodajství v daném jazyce atd.), časopisy či noviny, interaktivní hry vedoucí k rozvoji komunikačních dovedností a praktickému využití jazyka. Škola se zapojuje do celé řady projektů, v rámci výuky žáci absolvují i exkurze na Britské centrum v Pardubicích, kde jsou seznamováni s formou a obsahem cambridgeských zkoušek. Pedagogové předkládali látku v mezipředmětových souvislostech, časových návaznostech a podněcovali k porozumění národní kultury anglického jazyka. Tato skutečnost se pozitivně projevila např. zařazením sledování politické aktuality BBC v anglickém jazyce při výuce občanské nauky.

  Odborné předměty se zaměřením na IT

  Výuka měla z hlediska náročnosti velmi dobrou úroveň, žáci ve všech hodinách využívali cíleně notebooky, ke kvalitě vyučovacího procesu příznivě přispívala také odborná zdatnost pedagogů. Sledované hodiny měly promyšlenou strukturu a jasný a srozumitelný cíl. Přínosem byly učební materiály sdílené žáky a učiteli v prostředí Moodle, které jsou také vhodně doplněny o odkazy na on-line zdroje na Internetu. Kvalita hodin byla vyšší v případě, že učitelé diferencovali výuku např. úlohami různé obtížnosti, které si žáci mohli sami vybrat. Pokročilé úlohy (i nad rámec běžné náročnosti) byly zpravidla dobrovolné, což podporovalo motivaci zejména žáků nadaných. Náročnost zadávaných úkolů odpovídala schopnostem většiny žáků, kteří zpravidla zvládali dokončit řešení při hodině. Pro žáky s pomalejším tempem byla přínosem možnost dokončit práci následně do předem dohodnutého termínu. Učitelé často využívali ve výuce kooperativní prvky, poskytovali žákům náležitou podporu, řízené rozhovory vedli s cílem ověřit vhodnost využitých metod a forem práce. Vzájemná komunikace mezi žáky a pedagogy podporovala příjemnou pracovní atmosféru.

  Programování

  Ve výuce byly vhodně využity praktické příklady na pochopení základního cyklu programování (hra lodě). Objektové programování vyučující zařazuje do výuky až ve druhém ročníku, tomu předchází v prvním roce studia procedurální programovací styl. V případě výuky předmětu počítačové systémy a sítě bylo vhodně zařazeno vzájemné zkoušení mezi žáky, což pozitivně podpořilo jejich aktivitu.

  Hodnocení výsledků vzdělávání

  Ve školním roce 2016/2017 prospěla s vyznamenáním téměř čtvrtina z celkem 82 žáků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie. Absence žáků není závažným problémem, v průměru zameškal každý žák 136 hodin za školní rok (za pololetí 68).

  Ve společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2016/17 neuspěli po jarním a podzimním termínu z přihlášených pouze 2 žáci - 12,5%. V anglickém jazyce dosahují žáci pravidelně v průměru lepších výsledků než žáci dané skupiny oborů za celou ČR. Tento fakt spolu s dobrým průběžným hodnocením a dosahovanými výsledky v soutěžích a dalších aktivitách svědčí o profesní motivaci žáků.

  Úspěšnost žáků dokládají dobrá umístění v řadě odborných soutěží i na mezinárodní úrovni. Žáci školy jsou také pravidelně oceňováni mezi nejlepšími studenty pardubických škol. Škola je aktivní v pořádání soutěží, např. národní soutěž středoškolských ICT projektů Czech StudNET Awards nebo Microsoft Kodu Cup Česko. Dobré studijní výsledky žáků vedení školy podporuje přidělováním stipendií zřizovatele.

  Škola spolupracuje s řadou firem a společností, které např. zprostředkovávají své zaměstnance jako vyučující-odborníky ve škole, vedoucí školních kroužků (např. programování, robotiky) nebo maturitních projektů. Firmy umožňují žákům i pedagogům přístup k současným novinkám a trendům oboru. Školní výuku propojuje s praxí kromě dalších aktivit žákovská firma eDELTA (občanské sdružení založené školou a společností eBRÁNA). V ní žáci mohou realizovat první opravdové zakázky a zkusit si řízení reálné firmy.

  Kompletní inspekční zprávu naleznete ZDE.

  Česká školní inspekce zveřejňuje inspekční zprávy všech škol na svém portále. Porovnejte naši inspekční zprávu s inspekčními zprávami jiných škol - stačí zadat například část adresy školy (např.: "Karla IV.").

  Prophiler

  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.32 ms
  0.002 MB
  Duration
  0.32 ms
  Memory usage
  0.002 MB
  0
  fe-domains
  Phalcon\Mvc\Dispatcher::dispatchLoop
  Dispatcher
  44.61 ms
  0.420 MB
  Duration
  44.61 ms
  Memory usage
  0.420 MB
  Phalcon\Mvc\Dispatcher::executeRoute
  Dispatcher
  209.16 ms
  0.832 MB
  Duration
  209.16 ms
  Memory usage
  0.832 MB
  executed
  Eshopera\Frontend\Controllers\IndexController::dynamicAction
  controller
  index
  action
  dynamic
  params
      array(1) {
   [0]=>
   string(32) "hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci"
  }
    
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.35 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.35 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  cs-route-hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.39 ms
  0.019 MB
  Duration
  1.39 ms
  Memory usage
  0.019 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id` AS `id` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`lang` = :lang AND `Static_Pages`.`publish` = :publish AND `Static_Pages`.`slug` = :slug LIMIT :APL0
  params
      array(4) {
   ["lang"]=>
   string(2) "cs"
   ["publish"]=>
   int(1)
   ["slug"]=>
   string(32) "hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.59 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.59 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  cs-route-hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci
  1
            object(Eshopera\Service\InternalRoute)#152 (4) {
   ["controller"]=>
   string(6) "static"
   ["action"]=>
   string(4) "page"
   ["params"]=>
   array(1) {
    ["id"]=>
    string(2) "73"
   }
   ["notFound"]=>
   bool(false)
  }
          
  Phalcon\Mvc\Dispatcher::executeRoute
  Dispatcher
  17.00 ms
  0.152 MB
  Duration
  17.00 ms
  Memory usage
  0.152 MB
  executed
  Eshopera\Frontend\Controllers\StaticController::pageAction
  controller
  static
  action
  page
  params
      array(1) {
   ["id"]=>
   string(2) "73"
  }
    
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  2.48 ms
  0.092 MB
  Duration
  2.48 ms
  Memory usage
  0.092 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :id LIMIT :APL0
  params
      array(2) {
   ["id"]=>
   string(2) "73"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.51 ms
  0.089 MB
  Duration
  1.51 ms
  Memory usage
  0.089 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :parentId LIMIT :APL0
  params
      array(2) {
   ["parentId"]=>
   string(2) "47"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  3.04 ms
  0.085 MB
  Duration
  3.04 ms
  Memory usage
  0.085 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_left` < :_left AND `Static_Pages`.`_right` > :_right ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  params
      array(3) {
   ["_root"]=>
   string(2) "24"
   ["_left"]=>
   string(2) "62"
   ["_right"]=>
   string(2) "63"
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Mvc\View::render: page.volt
  View
  159.22 ms
  0.386 MB
  Duration
  159.22 ms
  Memory usage
  0.386 MB
  view
  /var/www/shared/skins/delta/views/static/page.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: logo.volt
  View
  1.91 ms
  0.171 MB
  Duration
  1.91 ms
  Memory usage
  0.171 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/logo.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.23 ms
  0.003 MB
  Duration
  0.23 ms
  Memory usage
  0.003 MB
  0
  UIMenu-navi-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.26 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.26 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  fe-domains
  Eshopera\Mvc\View::render: localization-mobile.volt
  View
  1.89 ms
  0.001 MB
  Duration
  1.89 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/localization-mobile.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.33 ms
  0.008 MB
  Duration
  0.33 ms
  Memory usage
  0.008 MB
  0
  UIMenu-main-cs
  Eshopera\Mvc\View::render: fulltext.volt
  View
  3.60 ms
  0.001 MB
  Duration
  3.60 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/fulltext.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIBlogNewsticker-4cs
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.76 ms
  0.002 MB
  Duration
  1.76 ms
  Memory usage
  0.002 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.27 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.27 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaTopImage-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.41 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.41 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence` LIMIT :APL0 OFFSET :APL1
  params
      array(5) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(8) "topImage"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["APL0"]=>
   int(1)
   ["APL1"]=>
   int(0)
  }
    
  bindTypes
      array(2) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
   ["APL1"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Mvc\View::render: top-image.volt
  View
  122.95 ms
  0.241 MB
  Duration
  122.95 ms
  Memory usage
  0.241 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/media/top-image.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: breadcrumb.volt
  View
  120.28 ms
  0.217 MB
  Duration
  120.28 ms
  Memory usage
  0.217 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/breadcrumb.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: item.volt
  View
  2.04 ms
  0.003 MB
  Duration
  2.04 ms
  Memory usage
  0.003 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/breadcrumb/item.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: item.volt
  View
  1.90 ms
  0.257 MB
  Duration
  1.90 ms
  Memory usage
  0.257 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/breadcrumb/item.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: item.volt
  View
  1.86 ms
  0.255 MB
  Duration
  1.86 ms
  Memory usage
  0.255 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/breadcrumb/item.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: item.volt
  View
  1.83 ms
  0.253 MB
  Duration
  1.83 ms
  Memory usage
  0.253 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/breadcrumb/item.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: div-container.volt
  View
  1.68 ms
  0.287 MB
  Duration
  1.68 ms
  Memory usage
  0.287 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/div-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.45 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.45 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaTopImage-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1

  2
            int(86400)
          
  Eshopera\Mvc\View::render: h1.volt
  View
  1.64 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.64 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/h1.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.80 ms
  0.315 MB
  Duration
  1.80 ms
  Memory usage
  0.315 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: annotation.volt
  View
  1.55 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.55 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/annotation.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.61 ms
  0.001 MB
  Duration
  1.61 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.66 ms
  0.307 MB
  Duration
  1.66 ms
  Memory usage
  0.307 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.76 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.76 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.76 ms
  0.015 MB
  Duration
  1.76 ms
  Memory usage
  0.015 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.68 ms
  0.199 MB
  Duration
  1.68 ms
  Memory usage
  0.199 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.80 ms
  0.216 MB
  Duration
  1.80 ms
  Memory usage
  0.216 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.74 ms
  0.197 MB
  Duration
  1.74 ms
  Memory usage
  0.197 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.57 ms
  0.215 MB
  Duration
  1.57 ms
  Memory usage
  0.215 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.98 ms
  0.211 MB
  Duration
  1.98 ms
  Memory usage
  0.211 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.67 ms
  0.228 MB
  Duration
  1.67 ms
  Memory usage
  0.228 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.75 ms
  0.209 MB
  Duration
  1.75 ms
  Memory usage
  0.209 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.70 ms
  0.226 MB
  Duration
  1.70 ms
  Memory usage
  0.226 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: description.volt
  View
  1.71 ms
  0.207 MB
  Duration
  1.71 ms
  Memory usage
  0.207 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/description.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.80 ms
  0.225 MB
  Duration
  1.80 ms
  Memory usage
  0.225 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.29 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.29 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIAttachemts-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.29 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.29 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk AND `Sys_MediaStorage`.`sequence` > :sequence ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence`
  params
      array(4) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(11) "attachments"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["sequence"]=>
   int(0)
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Mvc\View::render: attachments.volt
  View
  1.84 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.84 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/media/attachments.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.50 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.50 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIAttachemts-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1
  2
            int(86400)
          
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.67 ms
  0.208 MB
  Duration
  1.67 ms
  Memory usage
  0.208 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.27 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.27 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaImageCarousel-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.35 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.35 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk AND `Sys_MediaStorage`.`sequence` > :sequence ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence`
  params
      array(4) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(6) "images"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["sequence"]=>
   int(0)
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Mvc\View::render: image-carousel.volt
  View
  2.14 ms
  0.000 MB
  Duration
  2.14 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/media/image-carousel.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.45 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.45 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaImageCarousel-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1
  2
            int(86400)
          
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.67 ms
  0.196 MB
  Duration
  1.67 ms
  Memory usage
  0.196 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: video.volt
  View
  1.72 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.72 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/video.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.71 ms
  0.191 MB
  Duration
  1.71 ms
  Memory usage
  0.191 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: map.volt
  View
  1.62 ms
  0.000 MB
  Duration
  1.62 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/map.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.64 ms
  0.186 MB
  Duration
  1.64 ms
  Memory usage
  0.186 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  3.03 ms
  0.059 MB
  Duration
  3.03 ms
  Memory usage
  0.059 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_left` > :_left AND `Static_Pages`.`_right` < :_right AND `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_level` <= :_level AND (`Static_Pages`.`_trash` = 0 AND `Static_Pages`.`publish` = 1) ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  params
      array(4) {
   ["_left"]=>
   string(2) "62"
   ["_right"]=>
   string(2) "63"
   ["_root"]=>
   string(2) "24"
   ["_level"]=>
   int(5)
  }
    
  database
  delta_test
  Eshopera\Mvc\View::render: subpages-cards.volt
  View
  1.75 ms
  0.002 MB
  Duration
  1.75 ms
  Memory usage
  0.002 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/web/subpages-cards.volt
  level
  action
  Eshopera\Mvc\View::render: section-container.volt
  View
  1.59 ms
  0.160 MB
  Duration
  1.59 ms
  Memory usage
  0.160 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/block/section-container.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  UIText-footerBox1-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.18 ms
  0.006 MB
  Duration
  0.18 ms
  Memory usage
  0.006 MB
  0
  UIText-footerBox2-cs
  Eshopera\Mvc\View::render: contact-1col.volt
  View
  5.38 ms
  0.000 MB
  Duration
  5.38 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/form/contact-1col.volt
  level
  action
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.29 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.29 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  UIText-footerBox3 -cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.139 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.139 MB
  0
  UIText-copyright-cs
  Eshopera\Mvc\View::render: index.volt
  View
  9.82 ms
  0.016 MB
  Duration
  9.82 ms
  Memory usage
  0.016 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/index.volt
  level
  main
  Eshopera\Mvc\View::render: meta.volt
  View
  1.74 ms
  0.001 MB
  Duration
  1.74 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/meta.volt
  level
  main
  Eshopera\Mvc\View::render: cookies.volt
  View
  1.88 ms
  0.123 MB
  Duration
  1.88 ms
  Memory usage
  0.123 MB
  view
  /var/www/shared/app/eshopera/frontend/views/component/cookies.volt
  level
  main
  Severity
  Message

  Request

  SERVER
      array(34) {
   ["USER"]=>
   string(8) "www-data"
   ["HOME"]=>
   string(8) "/var/www"
   ["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]=>
   string(4) "gzip"
   ["HTTP_CONNECTION"]=>
   string(10) "Keep-Alive"
   ["HTTP_HOST"]=>
   string(24) "delta.dev.dfmarketing.cz"
   ["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]=>
   string(29) "Tue, 19 Feb 2019 21:04:13 CET"
   ["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=>
   string(14) "en-US,en;q=0.5"
   ["HTTP_ACCEPT"]=>
   string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
   ["HTTP_USER_AGENT"]=>
   string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
   ["REDIRECT_STATUS"]=>
   string(3) "200"
   ["SERVER_NAME"]=>
   string(24) "delta.dev.dfmarketing.cz"
   ["SERVER_PORT"]=>
   string(3) "443"
   ["SERVER_ADDR"]=>
   string(11) "10.3.97.141"
   ["REMOTE_PORT"]=>
   string(5) "58134"
   ["REMOTE_ADDR"]=>
   string(13) "18.212.239.56"
   ["SERVER_SOFTWARE"]=>
   string(12) "nginx/1.10.3"
   ["GATEWAY_INTERFACE"]=>
   string(7) "CGI/1.1"
   ["HTTPS"]=>
   string(2) "on"
   ["REQUEST_SCHEME"]=>
   string(5) "https"
   ["SERVER_PROTOCOL"]=>
   string(8) "HTTP/1.1"
   ["DOCUMENT_ROOT"]=>
   string(44) "/var/www/delta.dev.dfmarketing.cz/web/public"
   ["DOCUMENT_URI"]=>
   string(10) "/index.php"
   ["REQUEST_URI"]=>
   string(33) "/hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci"
   ["SCRIPT_NAME"]=>
   string(10) "/index.php"
   ["CONTENT_LENGTH"]=>
   string(0) ""
   ["CONTENT_TYPE"]=>
   string(0) ""
   ["REQUEST_METHOD"]=>
   string(3) "GET"
   ["QUERY_STRING"]=>
   string(39) "_url=/hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci&"
   ["SCRIPT_FILENAME"]=>
   string(54) "/var/www/delta.dev.dfmarketing.cz/web/public/index.php"
   ["PATH_INFO"]=>
   string(0) ""
   ["FCGI_ROLE"]=>
   string(9) "RESPONDER"
   ["PHP_SELF"]=>
   string(10) "/index.php"
   ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=>
   float(1556240514.6101)
   ["REQUEST_TIME"]=>
   int(1556240514)
  }
    
  GET
      array(1) {
   ["_url"]=>
   string(33) "/hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci"
  }
    
  Command
  Executions
  Total Duration
  Min
  Max
  Average
  SELECT `Static_Pages`.`id` AS `id` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`lang` = :lang AND `Static_Pages`.`publish` = :publish AND `Static_Pages`.`slug` = :slug LIMIT :APL0
  1
  1.39 ms
  1.39 ms
  1.39 ms
  1.39 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.39 ms
  0.019 MB
  Duration
  1.39 ms
  Memory usage
  0.019 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id` AS `id` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`lang` = :lang AND `Static_Pages`.`publish` = :publish AND `Static_Pages`.`slug` = :slug LIMIT :APL0
  params
      array(4) {
   ["lang"]=>
   string(2) "cs"
   ["publish"]=>
   int(1)
   ["slug"]=>
   string(32) "hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :id LIMIT :APL0
  1
  2.48 ms
  2.48 ms
  2.48 ms
  2.48 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  2.48 ms
  0.092 MB
  Duration
  2.48 ms
  Memory usage
  0.092 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :id LIMIT :APL0
  params
      array(2) {
   ["id"]=>
   string(2) "73"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :parentId LIMIT :APL0
  1
  1.51 ms
  1.51 ms
  1.51 ms
  1.51 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.51 ms
  0.089 MB
  Duration
  1.51 ms
  Memory usage
  0.089 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`id` = :parentId LIMIT :APL0
  params
      array(2) {
   ["parentId"]=>
   string(2) "47"
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  bindTypes
      array(1) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_left` < :_left AND `Static_Pages`.`_right` > :_right ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  1
  3.04 ms
  3.04 ms
  3.04 ms
  3.04 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  3.04 ms
  0.085 MB
  Duration
  3.04 ms
  Memory usage
  0.085 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_left` < :_left AND `Static_Pages`.`_right` > :_right ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  params
      array(3) {
   ["_root"]=>
   string(2) "24"
   ["_left"]=>
   string(2) "62"
   ["_right"]=>
   string(2) "63"
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence` LIMIT :APL0 OFFSET :APL1
  1
  1.41 ms
  1.41 ms
  1.41 ms
  1.41 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.41 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.41 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence` LIMIT :APL0 OFFSET :APL1
  params
      array(5) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(8) "topImage"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["APL0"]=>
   int(1)
   ["APL1"]=>
   int(0)
  }
    
  bindTypes
      array(2) {
   ["APL0"]=>
   int(1)
   ["APL1"]=>
   int(1)
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk AND `Sys_MediaStorage`.`sequence` > :sequence ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence`
  2
  2.63 ms
  1.29 ms
  1.35 ms
  1.32 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.29 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.29 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk AND `Sys_MediaStorage`.`sequence` > :sequence ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence`
  params
      array(4) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(11) "attachments"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["sequence"]=>
   int(0)
  }
    
  database
  delta_test
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  1.35 ms
  0.024 MB
  Duration
  1.35 ms
  Memory usage
  0.024 MB
  query
  SELECT `Sys_MediaStorage`.`id`, `Sys_MediaStorage`.`hash`, `Sys_MediaStorage`.`model`, `Sys_MediaStorage`.`field`, `Sys_MediaStorage`.`pk`, `Sys_MediaStorage`.`name`, `Sys_MediaStorage`.`mime`, `Sys_MediaStorage`.`ext`, `Sys_MediaStorage`.`size`, `Sys_MediaStorage`.`priv`, `Sys_MediaStorage`.`sequence`, `Sys_MediaStorage`.`lang` FROM `Sys_MediaStorage` WHERE `Sys_MediaStorage`.`model` = :model AND `Sys_MediaStorage`.`field` = :field AND `Sys_MediaStorage`.`pk` = :pk AND `Sys_MediaStorage`.`sequence` > :sequence ORDER BY `Sys_MediaStorage`.`sequence`
  params
      array(4) {
   ["model"]=>
   string(9) "web-pages"
   ["field"]=>
   string(6) "images"
   ["pk"]=>
   string(2) "73"
   ["sequence"]=>
   int(0)
  }
    
  database
  delta_test
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_left` > :_left AND `Static_Pages`.`_right` < :_right AND `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_level` <= :_level AND (`Static_Pages`.`_trash` = 0 AND `Static_Pages`.`publish` = 1) ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  1
  3.03 ms
  3.03 ms
  3.03 ms
  3.03 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Mysql::query
  Database
  3.03 ms
  0.059 MB
  Duration
  3.03 ms
  Memory usage
  0.059 MB
  query
  SELECT `Static_Pages`.`id`, `Static_Pages`.`websitesId`, `Static_Pages`.`teamsId`, `Static_Pages`.`parentId`, `Static_Pages`.`sequence`, `Static_Pages`.`_root`, `Static_Pages`.`_left`, `Static_Pages`.`_right`, `Static_Pages`.`_level`, `Static_Pages`.`_trash`, `Static_Pages`.`homepage`, `Static_Pages`.`tsCreated`, `Static_Pages`.`tsUpdated`, `Static_Pages`.`lang`, `Static_Pages`.`publish`, `Static_Pages`.`connect`, `Static_Pages`.`formsId`, `Static_Pages`.`name`, `Static_Pages`.`nameB`, `Static_Pages`.`heading`, `Static_Pages`.`headingB`, `Static_Pages`.`headingDescription`, `Static_Pages`.`headingDescriptionB`, `Static_Pages`.`headingDescription2`, `Static_Pages`.`headingDescription2B`, `Static_Pages`.`headingDescription3`, `Static_Pages`.`headingDescription3B`, `Static_Pages`.`headingDescription4`, `Static_Pages`.`headingDescription4B`, `Static_Pages`.`headingDescription5`, `Static_Pages`.`headingDescription5B`, `Static_Pages`.`headingDescription6`, `Static_Pages`.`headingDescription6B`, `Static_Pages`.`headingImages`, `Static_Pages`.`headingImagesB`, `Static_Pages`.`headingAttachments`, `Static_Pages`.`headingAttachmentsB`, `Static_Pages`.`headingVideo`, `Static_Pages`.`headingVideoB`, `Static_Pages`.`headingMap`, `Static_Pages`.`headingMapB`, `Static_Pages`.`headingHighlights`, `Static_Pages`.`headingHighlightsB`, `Static_Pages`.`headingUsps`, `Static_Pages`.`headingUspsB`, `Static_Pages`.`headingForm`, `Static_Pages`.`headingFormB`, `Static_Pages`.`annotation`, `Static_Pages`.`annotationB`, `Static_Pages`.`description`, `Static_Pages`.`descriptionB`, `Static_Pages`.`description2`, `Static_Pages`.`description2B`, `Static_Pages`.`description3`, `Static_Pages`.`description3B`, `Static_Pages`.`description4`, `Static_Pages`.`description4B`, `Static_Pages`.`description5`, `Static_Pages`.`description5B`, `Static_Pages`.`description6`, `Static_Pages`.`description6B`, `Static_Pages`.`descriptionMedia`, `Static_Pages`.`description2Media`, `Static_Pages`.`description3Media`, `Static_Pages`.`description4Media`, `Static_Pages`.`description5Media`, `Static_Pages`.`description6Media`, `Static_Pages`.`descriptionCss`, `Static_Pages`.`description2Css`, `Static_Pages`.`description3Css`, `Static_Pages`.`description4Css`, `Static_Pages`.`description5Css`, `Static_Pages`.`description6Css`, `Static_Pages`.`imagesFormat`, `Static_Pages`.`video`, `Static_Pages`.`map`, `Static_Pages`.`title`, `Static_Pages`.`metaDesc`, `Static_Pages`.`metaKeywords`, `Static_Pages`.`slug`, `Static_Pages`.`formRecipient`, `Static_Pages`.`formAnchor`, `Static_Pages`.`formText`, `Static_Pages`.`subpagesFormat`, `Static_Pages`.`layout`, `Static_Pages`.`template` FROM `Static_Pages` WHERE `Static_Pages`.`_left` > :_left AND `Static_Pages`.`_right` < :_right AND `Static_Pages`.`_root` = :_root AND `Static_Pages`.`_level` <= :_level AND (`Static_Pages`.`_trash` = 0 AND `Static_Pages`.`publish` = 1) ORDER BY `Static_Pages`.`_left`
  params
      array(4) {
   ["_left"]=>
   string(2) "62"
   ["_right"]=>
   string(2) "63"
   ["_root"]=>
   string(2) "24"
   ["_level"]=>
   int(5)
  }
    
  database
  delta_test
  Command
  Executions
  Total Duration
  Min
  Max
  Average
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  13
  3.49 ms
  0.17 ms
  0.35 ms
  0.27 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.35 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.35 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  cs-route-hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.23 ms
  0.003 MB
  Duration
  0.23 ms
  Memory usage
  0.003 MB
  0
  UIMenu-navi-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.26 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.26 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  fe-domains
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.33 ms
  0.008 MB
  Duration
  0.33 ms
  Memory usage
  0.008 MB
  0
  UIMenu-main-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIBlogNewsticker-4cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.27 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.27 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaTopImage-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.29 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.29 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIAttachemts-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.27 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.27 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaImageCarousel-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  UIText-footerBox1-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.18 ms
  0.006 MB
  Duration
  0.18 ms
  Memory usage
  0.006 MB
  0
  UIText-footerBox2-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.29 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.29 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  UIText-footerBox3 -cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.139 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.139 MB
  0
  UIText-copyright-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::get
  Cache Redis
  0.28 ms
  0.139 MB
  Duration
  0.28 ms
  Memory usage
  0.139 MB
  0
  UIText-copyright-cs
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  4
  1.99 ms
  0.45 ms
  0.59 ms
  0.50 ms
  0 ms
  25 ms
  50 ms
  75 ms
  100 ms
  125 ms
  150 ms
  175 ms
  200 ms
  225 ms
  Name
  Component
  Duration
  Memory
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.59 ms
  0.001 MB
  Duration
  0.59 ms
  Memory usage
  0.001 MB
  0
  cs-route-hodnoceni-ceskou-skolni-inspekci
  1
            object(Eshopera\Service\InternalRoute)#152 (4) {
   ["controller"]=>
   string(6) "static"
   ["action"]=>
   string(4) "page"
   ["params"]=>
   array(1) {
    ["id"]=>
    string(2) "73"
   }
   ["notFound"]=>
   bool(false)
  }
          
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.45 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.45 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaTopImage-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1

  2
            int(86400)
          
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.50 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.50 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIAttachemts-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1
  2
            int(86400)
          
  Eshopera\Cache\Backend\Redis::save
  Cache Redis
  0.45 ms
  0.000 MB
  Duration
  0.45 ms
  Memory usage
  0.000 MB
  0
  UIMediaImageCarousel-Eshopera-Models-Web-Pages-73cs
  1
  2
            int(86400)